Poziomy uprawnień

Serwer pozwala przydzielać każdemu użytkownikowi indywidualny poziom uprawnień. Uprawnienia mogą mieć zakres globalny (administracja) lub lokalny (użytkownicy w pokojach).

Poziom Nazwa Opis Zakers działania Grupa (zbiorczy poziom uprawnień)
1 Normal Normalny użytkownik Indywidualne Normal
2 TempHalfOp Półoperator tymczasowy - nadawany przez (pół)operatora oraz właściciela pokoju. Może zmieniać temat, nadawać kolory, wyrzucać i banować osoby zakłócające porządek.
Tymczasowość polega na tym, że poziom uprawnień jest automatycznie odbierany przez serwer z chwilą wyjścia z pokoju.
Lokalny (tylko w pokoju)
AnyOperator
3 HalfOp Półoperator (lub po prostu operator) - może zmieniać temat rozmowy, kolory, wyrzucać i banować osoby zakłócające porządek.
4 FullOp Pełny operator (lub po prostu operator) - może zmieniać temat, nadawać i odbierać innym prawa półoperatora (w tym tymczasowego).
5 Owner Właściciel pokoju - może dowolnie ustalać charakter i tematykę pokoju, nadawć (i odbierać) innym parawa operatora, półoperatora oraz operatora tymczasowego. Właściciel może również nadawać uprawnienia właściciela innym. Pozwala to "dzlieć się" własnością pokoju, czy po prostu go przekazać komuś innemu. AnyOperator, Owner
6 HalfServerOperator Półoperator serwera (popularnie zwany SOPem) - może nadawać uprawnienia właściciela pokoju, przenosić pokoje między kategoriami, dodawać i usuwać kategorie. Globalny (cały serwer) AnyOperator, Owner, AnyServerOperator
7 FullServerOperator Pełny operator serwera (popularnie zwany SOPem) - może nadawać uprawnienia właściciela pokoju, przenosić pokoje między kategoriami, dodawać i usuwać kategorie.
8 Root Administrator serwera - wykonuje czynności serwisowe, aktualizuje oprogramowanie serwera, usuwa błedy. Może również nadawać dowolne uprawnienia. AnyOperator, Owner, AnyServerOperator, Root

Do zrobienia:

Flagi - Funkcje Pokoju

Pokoje mogą mieć włączone, lub wyłączone flagi. Służy do tego komenda: /mode np: /mode +REG -TMP

Polecenia

Legenda:

/help - Wyświetla listę poleceń lub opis polecenia
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/help [polecenie] - wyświetla informację o poleceniu polecenie
Np. /help op - wyświetla informację o poleceniu /op

Jeśli polecenie nie zostało podane, /help wyświetla listę wszystkich dostępnych poleceń serwera.

/me - Informowanie o własnej akcji
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/me {tekst czynności} - wyświetla tekst jako wypowiedź, ale bez dwukropka
Np. /me idzie spać - wyświetli dmc idzie spać (jeśli jesteś mną ;-)

/msg - Wiadomość prywatna
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/msg {użytkownik} {tekst} - wysła wiadomość prywatną tekst do użytkownika użytkownik.

Jeśli użytkownika nie ma, serwer informuje o tym odpowiednim komunikatem tekstowym.

/notice - Wiadomość prywatna w oknie czatu
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/notice {użytkownik} {tekst} - wysłanie wiadomości prywatnej tekst do użytkownika. W przeciwieństwie od /msg, polecenie /notice nie powoduje otworzenia nowego okna rozmowy prywatnej w konsolach.
Wiadomość prywatna wyświetlana jest w oknie pokoju. Jej widoczność jest jednak ograniczona do nadawcy i adresata.

/join - Wejście do pokoju
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/join {nazwa} - wejście do pokoju nazwa.
Jeżeli taki pokój nie istnieje, zostanie utworzony a osoba wydająca polecenie /join stanie się automatycznie jego właścicielem. Tak utworzony pokój jest tymczasowym - w przypadku braku odwiedzających zostanie on automatycznie usunięty po upływie 1 godziny.

/part - Wyjście z pokoju
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/part [komunikat] - wyjście z bieżącego pokoju z ewentualnym komunikatem

/topic - Ustawienie/sprawdzenie tematu dyskusji w pokoju
Minimalny poziom uprawnień: Normal/AnyOperator

/topic [temat] - ustawienie nowego tematu dyskusji lub sprawdzenie istniejącego.

Polecenie pozwala na ustawienie nowego tematu dysku na ten o treści temat. Jeśli nie podano tematu, to polecenie /topic wyświetla aktualny temat.
Aby ustawić temat, użytkownik musi mieć minimalne uprawnienia operatorskie (AnyOperator).

/untopic - Usunięcie aktualnego tematu dyskusji
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

/untopic - powoduje usunięcie aktualnego tematu rozmów w danym pokoju.

/guest - Ustawienie koloru użytkownikowi
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator
 • /guest {użytkownik} [numer koloru] - przydzienie koloru o danym numerze numer koloru użytkownikowi w pokoju; kolorów jest 15, od 1 do 15.
 • /guest {użytkownik} - pominięcie numeru koloru spowoduje przydzielenie użytkownikowi koloru o numerze następnym, względem aktualnego. Jeśli do tej pory był kolor nr 4 to po wydaniu /guest {użytkownik} będzie 5.
 • /guest {użytkownik} #RRGGBB - gdzie RR to wartość barwy czerwonej koloru (od 00 do FF), GG - barwa zielona, BB - barwa niebieska. Tutaj można używać kodów HTML dla kolorów, patrz http://fonty.pl/kolory.htm.

Przykład:

/guest jakis_nick 10 Przypisanie użytkownikowi jakis_nick domyślnego koloru o numerze 10
/guest inny_ktos #00FF00 Przypisanie użytkownikowi inny_ktos koloru jasnozielongo.
/unguest - Usunięcie koloru użytkownikowi
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

/unguest {użytkownik} - odebranie użytkownikowi koloru. Brak koloru reprezentuje czarny

/kick - Wyrzucenie osoby z pokoju
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

/kick {użytkownik} [powód] - wyrzucenie użytkownika z ewentualnym podaniem powodu.
Uprawnienia: Z pokoju wyrzucić można wyłącznie użytkownika o taki samym lub niższym poziomie uprawnień.
Dla przykładu: właściciel może wyrzucić każdego użytkownika, ale zwykły op nie może wyrzucić właściciela.

/op - Nadanie uprawnień operatora
Minimalny poziom uprawnień: Owner

/op {użytkownik} - nadanie uprawnień pełnego operatora użytkownikowi.
Pełny operator może nadawać uprawnienia operatorów niższego poziomu (half, temp), kopać oraz banować (niezaimplementowane). Pełny operator nie może wyrzucić ani zbanować właściciela pokoju.

/halfop - Nadanie uprawnień półoperatora
Minimalny poziom uprawnień: FullOperator

/halfop {użytkownik} - nadanie uprawnień półoperatora użytkownikowi. Półoperator może nadawać uprawnienia operatorów niższego poziomu (temp), kopać oraz banować (niezaimplementowane).
Półoperator nie może wyrzucić ani zbanować właściciela pokoju oraz pełnego operatora.

/tempop - Nadanie uprawnień półoperatora tymczasowego
Minimalny poziom uprawnień: HalfOperator

/tempop {użytkownik} - nadanie uprawnień półoperatora tymczasowego użytkownikowi.
Użytkownik gubi swoje uprawnienia po opuszczeniu danego pokoju. Półoperator tymczasowy nie może nadawać uprawnień. Może jedynie kopać oraz banować (niezaimplementowane). Półoperator nie może wyrzucić ani zbanować właściciela pokoju, pełnego operatora oraz półoperatora.

Alternatywnie, to samo polecnie dostępne jest pod nazwą tmphalfop. Pozwala to zachować kompatybilność z konsolą NPCC.

/unop - Odebranie uprawnień operatora
Minimalny poziom uprawnień: HalfOperator

/unop {użytkownik} - cofnięcie wszystkich  uprawnień użytkownikowi.

Uprawnienia operatora można odbierać wyłącznie operatorom niższego poziomu, np: pełny operator może odebrać uprawnienia Półoperatorowi, ale nie odwrotnie. Operator nie może również odbierać uprawnień operatorom na swoim poziomie, np. półoperator nie może odebrać uprawnień innemu półoperatorowi.

/ops - Lista operatorów i ich uprawnień w danym pokoju
Minimalny poziom uprawnień: Normal

Wyświetla listę operatorów w danym pokoju. Format otrzymywanej odpowiedzi jest wymuszony przez konsole ICeQ i NPCC. W celu wyświetlenia pełnej listy operatorów i właścicieli w pokoju skorzystaj z polecenia /owners.

/owners - Lista właścicieli oraz operatorów danego pokoju
Minimalny poziom uprawnień: Normal

Polecenia wyświetla kompletną listę operatorów i właścicieli danego pokoju. Polecenie to jest nieokrojoną wersją /ops.

/broadcast - Wysyłanie komunikatu do wszystkich
Minimalny poziom uprawnień: AnyServerOperator

/broadcast [grupa] {treść wiadomości} - wyślanie wiadomości do wszystkich zalogowanych użytkowników. Wiadomość można wysłać do użytkowników w wybranej grupie kategorii (grupa) lub do wszystkich (*)

/time - Czas serwera
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/test - Polecenie testowe
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/stats - Statystyki serwera
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/info - Informacja o użytkowniku
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/info {użytkownik} - wyświetla informację o danym użytkowniku.

/fullinfo - Pełna informacja o użytkowniku
Minimalny poziom uprawnień: Root

/fullinfo {użytkownik} - wyświetla pełną informację o użytkowniku. Informacje te są istotne z punktu widzenia administracji serwerem (statyki użytkownika, zajmowana pamięć, wielkości i typy kolekcji danych, statystyki lagów, zajętośc pasma transmisyjnego, itd.)

/roominfo - Informacja o pokoju
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/roominfo {nazwa pokoju} - wyświetlenie szczegółowych informacji o pokoju

/sql - Wykonanie polecenia SQL na bazie danych serwera
Minimalny poziom uprawnień: Root

Przykład: /sql SELECT * FROM tabela WHERE id=1234

/invited - Lista użytowników zaproszonych do pokoju
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/invited - wyświetla listę osób zaproszonych do pokoju. W przypadku ustawionej flagi +Inv tylko te osoby mogą wejść

/invite - Dodanie zaproszenia
Minimalny poziom uprawnień: HalfOperator

/invite {użytkownik} - wysłanie zaproszenia do pokoju danemu użytkownikowi

/uninvite - Cofnięcie zaproszenia
Minimalny poziom uprawnień: HalfOperator

/uninvite {użytkownik} - odebranie zaproszenia do pokoju użytkownikowi

/mode - Ustawienie trybu pokoju
Minimalny poziom uprawnień: Owner

Polecenie pozwala ustawić jeden bądź wiecej trybów pokoju. Tryby mogą być zmieniane jedynie przez właściciela (lub właścicieli) pokoju.

/mode {[+|-]nazwa_trybu} [limit] - ustawia bądź wyświetla aktualny tryb pokoju.
Operator + lub - odpowiada za włączenie (+) lub wyłączenie (-) danego trybu pokoju.
/mode - wyświetla tryb pokoju (polecenie /mode bez parametrów)

Tryby:

 • Inv - wejście do pokój możliwe tylko na zaproszeniem -- przy wejściu do pokoju sprawdzane jest zaproszenie (patrz polecenie /invite).
 • Prv - ukryj pokój; nie będzie on wyświetlany na liście pokoi w konsoli i aplecie. Do pokoju można jednak swobodnie wejść, jeśli tylko zna się jego nazwę. Służy do tego polecenie /join.
 • Lim - ustala górny limit osób w pokoju na [limit]. Próba wejścia większej liczby osób, niż limit, zakończy się odmową wejścia dla nich. Jeśli ustawiany limit jest mniejszy niż liczba osób obecnych w pokoju, serwer nikogo nie będzie wyrzucał.
 • Tmp - ustawia pokój jako tymczasowy. Flaga Tmp oznacza, że pokój zostanie usunięty jeśli przez klikanaście minut nikt się w nim nie pojawi.
 • Hist - wyświetlaj historię wypowiedzi każdemu, zaraz po jego wejściu do pokoju. Historia to kilka ostatnich wypowiedzi w pokoju. Liczbę można zmieniać poleceniem /historylimit.
 • HAI - wyświetlaj informacje administratorskie wyłącznie użytkownikom, posiadającym uprawnienia operatora w pokoju (tempop, halfop, op, owner). Użytkownik nieposiadający minimalnych uprawnień operatorskich nie będzie mógł wyświetlić listy operatorów/właścicieli oraz listy banów.
 • Reg - do pokoju mogą wejść wyłącznie użytkownicy zarejestrowani (bez tyld ~ przed nickiem). Flagę Reg można również wykorzystywać w przypadku floodu z nicków tymczasowych - ustawiona flaga Reg nie pozwoli im wejść.
 • Ad - do pokoju mogą wejść wyłącznie osoby pełnoletnie, które potwierdził swoją pełnoletniość w profilu użytkownika.
 • Ero - w pokoju można wyświetlać emotikony erotyczne. Emotikony są oznaczane jako erotyczne przez osobę dodającą lub przez SOPa.

Po utworzeniu pokoju z poziomu strony wszystkie flagi (z wyjątkiem Tmp) są wyłaczone. Utworzenie pokoju poleceniem /join (wejście do niego) powoduje utworzenie pokoju ze wszystkimi flagami wyłączonymi - tworzony jest pokój tymczasowy.

Przykłady:  

/mode +inv - Włącz sprawdzanie zaproszeń przy wejściu do pokoju. Tylko osoby zaproszone wcześniej za pomocą polecenia /invite mogą wejść.
/mode -inv - Wyłącz sprawdzanie zaproszeń; teraz każdy może wejść.
/mode +lim 50 - Ustaw limit jednoczesnych użytkowników w pokoju na 50.
/mode +ero Pozwól użytkownikom w pokoju używać emotikon erotycznych.
/terminate - Zakończenie pracy serwera z poziomu połączenia
Minimalny poziom uprawnień: Root
 • /terminate shutdown - zamknij serwer i przerwij działanie skryptu ./runme.sh
 • /terminate restart - zamknij serwer ale kontynuuj działąnie skryptu ./runme.sh
 • /terminate segv - zamknij serwer symulując błąd Segmentation Fault (+ zrzut pamięci)
/quit - Zakończenie połączenia z serwerem czata przez użytkownika
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/quit [komunikat] - zakończenie połączenia wraz z wyświetleniem ewentualnego komunikatu przy opuszczaniu pokoi

/bans - Wyświetl listę banów
Minimalny poziom uprawnień: Normal

Wyświetla listę banów dla aktualnego pokoju. Parametr * pozwala wyświetlić dodatkowe informacje w postaci:

 • maski numeru IP, co powala na zbanowanie całej klasy adresów (patrz polecenie ban).

Przykład:
/bans *

/ban - Ustaw bana dla czatowicza
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

Składnia:

/ban nick [czas] [powód] - dodaje bana dla użytkownika nick na podany czas (w minutach) oraz powód

Przykład:

 • /ban dmc - daje bana użytkownikowi dmc na domyślny czas oraz bez podania powodu
 • /ban dmc 60 - daje bana użytkownikowi dmc na 60 minut oraz bez podania powodu
 • /ban dmc bo tak - daje bana użytkownikowi dmc na domyślny czas oraz z powodem "bo tak"
 • /ban dmc 120 bo tak - daje bana użytkownikowi dmc na dwie godziny oraz z powodem "bo tak"

Uwaga! Polecenie wyrzuca również osobę o podanym nicku z pokoju.

/unban - Zdejmij bana z adresu IP
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

/unban {ip} - zdejmuje bana z adresu ip

Przykład:

 • /unban 22.33.44.55 - zdjęcie bana dla adresu 22.33.44.55

Uwaga! W przypadku, gdy adres ip blokowany jest przez więcej niż jeden ban, zostaną one zdjęte.

/banip - Ustaw bana na adres IP
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

/banip {ip} [czas] [powód] - dodaj bana dla adresu ip na podany czas oraz powód

Przykład:

 • /banip 22.33.44.55 60 - dodaje bana dla adresu ip 22.33.44.55 na czas 60 minut, bez podania powodu
 • /banip 22.33.44.55 120 bo tak - dodaje bana dla adresu ip 22.33.44.55 na czas 120 minut, z powodem "bo tak"

Adres IP
Możliwe jest podawanie adresów IP w czterech postaciach:

 • 1.2.3.4 - wskazując konkretny adres ip
 • 1.2.3.*, 1.2.*.*, 1.*.*.* - wskazując rodzinę adresów IP, gdzie * oznacza dowolną wartość w adresie IP (dla kompatybilności ze starym polczatem)
 • 1.2.23.0/255.255.255.0 - wskazując na rodzinę adresów IP z podaniem maski podsieci
 • 1.2.23.0/24 - wskazując na rodzinę adresów IP z podaniem maski podsieci jako maski lewostronnej
/bantime - Ustawienie domyślnego czasu bana w pokoju
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

Wyświetla oraz pozwala ustawić domyślny czas trwania banów, danych poleceniem /ban oraz /banip. Dla nowego pokoju domyślny czas bana wynosi 15 minut.

/bantime [n] - Ustawia czas domyślnego bana w pokoju na n minut. Jeśli parametr n nie jest podany, polecenie /bantime wyświetla aktualnie ustawiony czas bana.

Przykład:

 • /bantime - wyświetl czas bana w pokoju
 • /bantime 1440 - ustaw domyślny czas bana na 24h
/buddies - Wyświetl listę znajomych
Minimalny poziom uprawnień: Normal

Wyświetla listę osób, które zostały dodane do listy znajomych/przyjaciół.

/buddy - Dodaj osobę do listy znajomych
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/buddy pełny_nick - Dodanie użytkownika do grona znajomych/przyjaciół.

/unbuddy - Usuń osobę z listy znajomych
Minimalny poziom uprawnień: Normal

Usuniecie użytkownika z grupy znajomych/przyjaciół.

/reversebuddy - Zmień status osoby jako znajomego
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/reversebuddy nick - zmienia status osoby z buddy na użytkownika i odwrotnie

/ignored - Wyświetl listę osób ignorowanych
Minimalny poziom uprawnień: Normal

Polecenie wyświetla listę osób ignorowanych. Można ją edytować w oknie dialogowym.

/ignore - Ignoruj daną osobę
Minimalny poziom uprawnień: Normal

Ignoruje, tj. blokuje danego użytkownika przed wszelkiego rodzaju kontaktem z osobą, która zatwierdziła polecenie. Ignorowany nie może skontaktować się na priv, ani jego żadna wypowiedz w oknie głównym czatu - nie jest widoczna.

/unignore - Przestań ignorować daną osobę
Minimalny poziom uprawnień: Normal

Odblokowanie użytkownika. Funkcja odwrotna do /ignore.

/reverseignore - Zmień status ignorowania danej osoby
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/revesreignore nick - zmienia status osoby ignorowanej na usera (i odwrotnie)

/cglist - Wyświetl listę dostępnych grup kategorii
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/cg listcats p (lub sm) - Wyświetla listę kategorii w danej grupie czatowej.

/cglistcats - Wyświetl listę kategorii w wybranej grupie kategorii
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/cglistcats {grp_id}- wyświetl listę katregorii dostępnych w grupie o podanej nazwie

/cg - Zmienia aktualną grupę kategorii
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/cg {grp_id}- Zmienia aktualną grupę tematyczną (grupę kateogrii i pokoi) na grp_id.
Listę dostępnych grup kategorii można uzyskać za pomocą polecenia /cglist

/catlistrooms - Wyświetl listę pokoi przypisanych do danej kategorii
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/catlistrooms {cat_id} - wyświetl listę pokoii przypisanych do kategorii o nazwie

/roomaddcat - Dodaj pokój do kategorii
Minimalny poziom uprawnień: AnyServerOperator

Dodanie pokoju do jednej z kategorii danej grupy. (Pokój można przypisać do kilku kategorii.)

/roomremovecat - Usuń pokój z kategorii
Minimalny poziom uprawnień: AnyServerOperator

Funkcja służy do usunięcia pokoju z danej kategorii.

/roomlistcats - Wyświetl listę kategorii do których należy pokój
Minimalny poziom uprawnień: Normal

Wyświetla listę wszystkich kategorii w danej grupie.

/owner - Dodaj właściciela pokoju
Minimalny poziom uprawnień: Owner

/addowner {użytkownik} - nadanie uprawnień właściciela pokoju.
Właściciel nie może zostać wyrzucony z pokoju ani zbanowany. Może również wejść pomimo limitu użytkowników czy braku zaproszeń.
Generalnie - może wszystko w ramach pokoju.

/unowner - Usuń właściciela pokoju
Minimalny poziom uprawnień: Owner

/removeowner {użytkownik} - usunięcie użytkownika z listy właścicieli danego pokoju

/description - Ustawienie opisu pokoju widoczny (obok jego nazwy) na liście kategorii
Minimalny poziom uprawnień: Owner

/description [opis] - ustawienie opis pokoju.

/xmlstore - Zapis konfiguracji serwera do pliku XML
Minimalny poziom uprawnień: Root

Wymuszenie zapisu konfiguracji oraz stanu dynamicznego serwera do pliku output-config.xml oraz output-temp-rooms.xml
Polecenie to można również wydać poprzez wysłanie sygnału SIGUSR1 do serwera

/xmlload - Wczytanie konfiguracji serwera z pliku XML
Minimalny poziom uprawnień: Root

Wymuszenie wczytania konfiguracji oraz stanu dynamicznego serwera z plików input-config.xml oraz input-temp-rooms.xml
Plik ten powinien powstać poprzez edycję plików 'output-', uzyskanych poleceniem /xmlstore
Polecenie to można również wydać poprzez wysłanie sygnału SIGUSR2 do serwera.

/ver - Wyświetl wersję serwera
Minimalny poziom uprawnień: Normal

Wyświetla obecną wersję serwera, datę ostatniej aktualizacji itp.

/skick - Wyrzucenie osoby z serwera
Minimalny poziom uprawnień: AnyServerOperator

/skick {użytkownik} [powód] - wyrzucenie użytkownika z ewentualnym podaniem powodu.
Uprawnienia: Właściciel (Root) nie może zostać z niego wyrzucony; operatorzy niższego szczebla mogą się dowolnie wyrzucać, jeśli mają taką potrzebę ;)

/emotlist - Liczba emotikon dostępnych dla pokoju
Minimalny poziom uprawnień: Normal

Polecenie wyświetla liczbę emotikon dostępnych dla danego pokoju oraz informację, czy liczba ta pochodzi z kontenera indywidualnego (dla danego pokoju), czy z kontenera globalnego.

/emotadd - Dodaj emotikonę do pokoju
Minimalny poziom uprawnień: FullOperator

/emotadd nazwa href - dodanie emotikony id o adresie href do kontenera lokalnego (indywidualnego dla danego pokoju).
Jeśli w pokój nie ma własnego kontenera lokalnego tylko korzysta z globalnego, to tworzony jest nowy - pusty kontener i do niego dodawana jest emotikona.
Uwaga! W przypadku utowrzenia kontenera lokalnego dla pokoju, emotikony z kontenera globalnego przestają obowiązywać!

/emotremove - Usuń emotikonę z pokoju
Minimalny poziom uprawnień: FullOperator

/emotadd nazwa href - usuwa emotikonę id z kontenera lokalnego (indywidualnego dla danego pokoju).
Jeśli z lokalnego kontenera usunięto już wszystkie emotikony (jest on pusty), to w pokoju obowiązują emotikony z kontenera głównego.

/emotlist - Lista emotikon
Minimalny poziom uprawnień: FullOperator

Wyświetla listę emotikon dla danego pokoju, jeśli operator/właściciel taki kontener utworzyli.
Jeśli nie utworzyli, to wyświetlane są emotikony z kontenera globalnego dla całego serwera. Zawartość kontenera ustala jest odgórnie - przed administratorów serwera.

/emotinfo - Informacje o emotikonie
Minimalny poziom uprawnień: Normal

/emotinfo id - wyświetla informacje o emotikonie id, takie jak: scieżkę HTTP, ikonkę, liczbę wyświetleń oraz datę ostatniego wyświetlenia.
Podawany jest również kontener, z którego pochodzi emotikona: globalny (dla serwera i pokoi bez emotikon) oraz lokalny (indywidualny dla danego pokoju)

/history - Pokaż ostatnie wypowiedzi
Minimalny poziom uprawnień: Normal

Polecenie wyświetla N ostatnich wypowiedzi w danym pokoju. Liczba N jest określana poleceniem /historylimit

/historylimit - Ustaw limit ostatnich wypowiedzi
Minimalny poziom uprawnień: Owner

/historylimit [wartość] - polecenie ustawia wielkość historii w danym pokoju. Górnym ograniczeniem jest parametr serwera (domyślnie 10 tekstów)

/mute - Wycisz użytkownika
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

/mute {użytkownik} - funkcja wyciszająca użytkownika. Blokuje funkcje pisania na czacie w oknie głównym pokoju.

/unmute - Odwycisz użytkownika
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

Przeciwieństwo /mute. Polecenie odciszające użytkownika.

/muted - Wyświetla wyciszonych użytkowników
Minimalny poziom uprawnień: Normal

Polecenie wyświetla listę osób, które zostały wyciszone poleceniem /mute.

/reversemute - Odwraca status osoby mutowanej
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

/reversemute nick - Odwraca status osoby mutowanej z /mute na /unmute i odwrotnie.

/plugin - Zarządzanie listą zainstalowanych pluginów
Minimalny poziom uprawnień: Root

Użycie:
/plugin [subpolecenie] [parametry]

Subpolecenia:

brak - Wyświetla listę zainstalowanych (uruchomionych) pluginów
load - Wczytuje i uruchamia plugin, podany za pomocą nazwy pliku w parametrze. W nazwie nie może być rozszerzenia. Loader dodaje je automatycznie, na podstawie typu kompilacji (windows => ".dll", linux => ".so")
unload - Zamyka i odłącza plugin o identyfikatorze numerycznym, podanym w parametrze.